Disclaimer - privacy statement

Disclaimer
De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de inhoud niet correct is. Michels Administratie & Belasting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website. De teksten op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden door derden. Indien u de teksten op deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een inbreuk zijn op: intellectuele rechten; regelgeving m.b.t. privacy; Michels Administratie & Belasting kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de teksten op deze website. U zult Michels Administratie & Belasting, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en haar zakelijke partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer emails
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, ten einde dit in de toekomst te voorkomen. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Afzender staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.


Privacy statement

Michels administratie & Belastingadvies B.V. Michels administratie & Belastingadvies B.V., gevestigd aan Essebaan 15c 2908 LJ Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.michelsbv.nl Essebaan 15c 2908 LJ Capelle aan den IJssel 010-3074899

Peter Michels is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van Michels administratie & Belastingadvies B.V. Hij is te bereiken via info@michelsbv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Michels administratie & Belastingadvies B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Michels administratie & Belastingadvies B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Michels administratie & Belastingadvies B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Michels administratie & Belastingadvies B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Michels administratie & Belastingadvies B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Michels administratie & Belastingadvies B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Michels administratie & Belastingadvies B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden ook de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Michels administratie & Belastingadvies B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Michels administratie & Belastingadvies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Michels administratie & Belastingadvies B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@michelsbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Michels administratie & Belastingadvies B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Michels administratie & Belastingadvies B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met ons via info@michelsbv.nl

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 010 3074899