11 november 2016

Prinsjesdag: de kabinetsplannen voor 2016 | belasting plan 2016

Afgelopen dinsdag was het weer zover, prinsjesdag, de derde dinsdag in september is traditiegetrouw de dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar (2016) presenteert, waaronder ook de belasting maatregelen in de vorm van het belastingplan voor 2016.

Net als andere jaren presenteren wij hierbij een overzicht van de belangrijkste voorgestelde maatregelen voor 2016. Binnenkort worden de plannen gepresenteerd aan de tweede kamer.

                                                                             

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Ruim 80 procent van de mensen gaat er in koopkracht op vooruit in 2016.

– Werkenden met een laag inkomen profiteren het meest.

– Werkenden gaan er gemiddeld 750 euro per jaar op vooruit.

– Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er een heel klein beetje op vooruit.

– De lasten op arbeid worden verlaagd. Hierdoor wordt arbeid goedkoper voor de werkgever en houdt de werknemer meer over.

– Er zijn ruim 100.000 mensen meer aan het werk dan een jaar geleden.

– Vanaf 2017 krijgen werkgevers een financieel voordeel om laagbetaalde arbeiders sneller aan te kunnen nemen.

– Er wordt 100 miljoen uitgetrokken voor beschutte werkplekken voor de kwetsbare groepen.

– Geld dat overblijft uit de sectorplannen (bedoeld om in bepaalde sectoren gedurende de crisis banen te kunnen behouden) zal alsnog worden gebruikt om mensen van werk naar werk te begeleiden.

– De inactieven hebben een meevaller, doordat de bezuinigingen op de zorg- en huurtoeslag niet doorgaat. Ook gepensioneerden krijgen een beperkt belastingvoordeel.

– Het vaderverlof wordt vanaf 2017 verlengd van twee naar vijf dagen.

– Kinderopvang wordt gestimuleerd. Asscher wil hiermee dat werk en privé makkelijker kunnen worden gecombineerd.

 

Defensie

– Zoals verwacht krijgt Defensie er volgend jaar 220 miljoen euro bij. Dat bedrag loopt op naar 345 miljoen euro in 2020. Het budget voor de financiering van internationale missies krijgt er structureel 60 miljoen euro bij.

– Defensie zal in 2016 de eerste aanbetaling doen voor acht Joint Strike Fighters (JSF) die in 2019 moeten worden geleverd. Ook wordt er geïnvesteerd in radarsystemen voor fregatten

– Ook wordt er geïnvesteerd in de verbetering van de internationale samenwerking, zoals met de Duitse krijgsmacht.

– Zoals bekend komt er extra geld vrij voor terrorismebestrijding en krijgt de marechaussee er extra mankracht bij. Ook worden de Dienst Speciale Interventies, de overkoepelende dienst van speciale eenheden, en de MIVD versterkt.

– Vorige week werd ook al bekend dat de defensiebonden, met uitzondering van de ACOP, akkoord zijn gegaan met het loonvoorstel. Defensiepersoneel krijgt een loonsverhoging van 5,05 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto.

Veiligheid en Justitie

– Om de asielinstroom aan te kunnen wordt de capaciteit van de vreemdelingenketen vergroot.

– Vanwege de aanpak jihadisme komt er meer capaciteit beschikbaar om objecten te kunnen beveiligen en wordt de interventiecapaciteit uitgebreid.

– Een nieuw Wetboek van Strafvordering moet de kwaliteit van de strafrechtspleging verhogen en de prestaties van de strafrechtketen verbeteren.

– Er komt 3 miljoen euro meer beschikbaar om ondermijnende criminaliteit als drugshandel aan te kunnen pakken.

– De fraude moet verder intensiever worden aangepakt. Dit moet er voor zorgen dat in 2016 110 miljoen euro aan crimineel vermogen kan worden opgehaald.

– Slachtoffers krijgen vanaf 2016 bij ernstige misdrijven een onbeperkt spreekrecht bij de betreffende rechtszaak.

– Online kansspelen worden straks mogelijk via een nieuwe wet.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– Het ministerie investeert volgend jaar 140 miljoen euro in de verbetering van de zorg in verpleeghuizen. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot structureel 210 miljoen euro.

– Eerdere circuleerden uitgelekte bedragen van 233 miljoen euro uit, maar die kloppen niet. De 140 miljoen euro gaat grotendeels naar opleiding en bijscholing van medewerkers. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de uitbreiding van de dagbesteding naar gemiddeld een uur per dag.

– De bezuiniging op de langdurige zorg van 45 miljoen euro wordt volgend jaar geschrapt.

– De zorgkosten stijgen volgend jaar met 3,6 procent van 65,5 naar 67,8 miljard euro. Volgens VWS is dat een gematigde groei die de premiestijging beheersbaar houdt. De zorgpremie stijgt volgend jaar met ongeveer 7 euro per maand. De maximale zorgtoeslag stijgt met 6 euro per maand.

Het eigen risico komt in 2016 uit op 385 euro. De definitieve premie wordt in november door de zorgverzekeraars bekendgemaakt.

Economische Zaken

– Het ministerie maakt volgend jaar 100 miljoen euro en in 2017 115 miljoen euro vrij voor de vereenvoudiging van de aanvraag van fiscale voordelen voor innovatieve en startende partijen.

– In 2017 komt er ook 50 miljoen euro extra bij voor de stimulering van startups en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

– Het ministerie wil de regeldruk terugdringen om het ondernemen makkelijker te maken. Daar werd dit jaar 1,35 miljard euro voor uitgetrokken en dat zal in 2016 toenemen tot ongeveer 2 miljard euro.

– Voor consumenten worden de regelingen voor het lokaal opwekken van energie verruimd. Consumenten kunnen volgens het ministerie 200 euro per jaar besparen op de energierekening wanneer zij samen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen.

Binnenlandse Zaken

– Zoals al eerder aangekondigd gaat het budget voor de AIVD om terrorisme te kunnen bestrijden geleidelijk omhoog. Tot 40 miljoen in 2020. Eerder werd er juist zwaar bezuinigd op de AIVD.

– Plasterk wil stedelijke ontwikkeling beter mogelijk maken door publiek private samenwerking. Hij wil het EU-voorzitterschap van Nederland gebruiken om dit te regelen.

– De beperking van de topinkomens moeten worden uitgebreid, wil Plasterk. Ook dit was al eerder bekend.

– Plasterk wil doorpakken met het digitaliseren van de overheid. Hij wil wettelijk regelen dat burgers altijd digitaal met de overheid kunnen communiceren.

Buitenlandse Zaken

– Het ministerie waarschuwt ervoor dat Nederland rekening moet houden met een “lange periode van wereldwijde politieke turbulentie” en onzekerheid. Het ministerie zet daarom in op de versterking van de diplomatie.

– Begin september kondigde het ministerie al aan een aantal ambassades in Afrika te heropenen en de bestaande ambassades langs de randen van Europa te versterken.

Er is extra geld vrij gemaakt voor contraterrorisme, cybercrime en aandacht voor mensenrechten. Het Stabiliteitsfonds krijgt er 6 miljoen euro bij en het Veiligheidsfonds, een fonds voor internationale samenwerking, 1 miljoen euro. Het Mensenrechtenfonds krijgt 1,5 miljoen euro.

Wonen en Rijksdienst

– Minister Stef Blok wil dat in 2017 de top van de Rijksdienst voor 30 procent uit vrouwen bestaat.

– De regels voor belastingvrij schenken voor de eigen woning worden uitgebreid. Iedereen mag straks belastingvrij schenken tot een bedrag van 100.000 euro.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

– Vanuit het in 2013 bereikte akkoord tussen de onderwijspartijen en het ministerie komt er in 2016 geld vrij om te investeren in de kwaliteit: 292 miljoen euro.

– De inkomsten uit het afschaffen van de basisbeurs worden vanaf 2018 pas geïnvesteerd. Dit gaat om een bedrag van maximaal 1 miljard euro. Wel doen de onderwijsinstellingen nu al 200 miljoen euro aan voorinvesteringen.

– Er komt een wet om kleinschaligheid op het mbo te bevorderen.

Infrastructuur en Milieu

– In 2016 wordt bijna 6 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur. Hiervan gaat het voor een kleine 3 miljard euro om nieuwe investeringen.

– De invoering van ERTMS, een beveiligingssysteem voor het spoor, moet de capaciteit en de betrouwbaarheid op het spoor vergroten.

– Het ministerie wil het Nederlandse voorzitterschap van de EU (1-1-2016 t/m 20-6-2016) gebruiken om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Eind dit jaar moeten hierover bij de klimaattop in Parijs nadere afspraken worden gemaakt.

 

bron: nu.nl